The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Dutch (EMEA) region.

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 20 september 2016

Gelieve al deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken, daar zij invloed hebben op uw wettelijke rechten en plichten.

Deze overeenkomst en uw aanvaarding

De website www.VertivCo.com is eigendom van, wordt geëxploiteerd en verstrekt door Vertiv Co. (“Vertiv”) vanuit haar vestiging in Columbus, Ohio, VS. De websites van dochterondernemingen van Vertiv en aan haar verbonden ondernemingen zijn elk eigendom van, geëxploiteerd en verstrekt door die dochterondernemingen en bedrijven. Niettemin bepalen deze voorwaarden het gebruik van elke website van een aan Vertiv verbonden onderneming dat hiernaar verwijst.

U gaat akkoord met deze voorwaarden door toegang tot of gebruik van eender welke inhoud, hulpmiddelen, producten of diensten, websites en mobiele toepassingen als beschikbaar gesteld op deze website, onze mobiele toepassingen, en eender welke informatie, hulpmiddelen, diensten als beschikbaar gesteld op de websites en mobiele toepassingen (gezamenlijk, “Diensten”). Indien u niet akkoord gaat met de verbintenissen van elk van deze voorwaarden, met inbegrip van ons privacybeleid, dient u geen toegang te nemen tot of gebruik te maken van de Diensten. Deze overeenkomst vereist de toepassing van bindende arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen in plaats van juryrechtspraak of collectieve acties, en beperkt de voor u beschikbare middelen in geval van een geschil.

Onze Diensten

Onze Diensten zijn beschikbaar voor uw persoonlijke informatie en niet-commercieel gebruik. Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij onze Diensten kunnen worden onderbroken ten gevolge van gepland onderhoud of upgrades, noodreparaties, storingen in telecommunicatie-links en/of -installaties of soortgelijke voorvallen.

Onze Diensten bevatten tekst, software, afbeeldingen, foto’s, grafieken, audio, video, toepassingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, logo’s, ontwerpen, productnamen en technische specificaties (“Materialen”) die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid van informatie en materialen die door ons en andere bronnen worden verstrekt, en zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere toepasselijke wetgevingen. De gehele inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd als collectief werk door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten. Handelsmerken, logo’s en dienstmerken weergegeven op de website zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Vertiv Co., zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen, zijn licentienemers of andere derde partijen. Al deze handelsmerken, logo’s en dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Niets op deze website zal worden beschouwd als het verlenen van enige licentie of recht op gebruik van eender welk handelsmerk, logo of dienstmerk weergegeven op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Gebruik van dergelijke Materialen op eender welke website of op een netwerk aangesloten computer of omgeving zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verboden. Materialen mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gewijzigd, geüpload, gepost, overgedragen of verdeeld op welke manier dan ook, noch mogen zij worden gedecompileerd, gedisassembleerd, onderworpen aan reverse-engineering, met de uitzondering dat u één kopie van het Materiaal mag downloaden op enige, afzonderlijke computer voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere kennisgevingen van eigendom intact laat en geen auteursaanduidingen verandert of verwijdert. Deze beperkte toestemming is niet bedoeld als eigendomsoverdracht van Materialen en door uw gebruik van onze Diensten, erkent u dat u geen licentie, eigendom of andere rechten op de Materialen verkrijgt.

Gebruik van onze Diensten

Om toegang te krijgen tot sommige onderdelen van onze Diensten kan het noodzakelijk zijn een account aan te maken. Het is niet toegestaan om:

 • een account te creëren voor anderen dan uzelf;
 • het account van andere gebruikers zonder toestemming te gebruiken, of te vragen naar of gebruik te maken van de inloggegevens van andere gebruikers;
 • uw account, gebruikersnaam of eender welk accountrecht te verkopen, over te dragen, in licentie te geven of toe te wijzen.

Bij het aanmaken van uw account dient u de juiste, actuele, accurate en volledige informatie te verstrekken, en u dient uw informatie te actualiseren indien nodig om de juistheid en volledigheid te bewaren. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord en u bent verantwoordelijk voor de activiteit op uw account. U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor onze verliezen of de verliezen van anderen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik. Indien u zich bewust wordt van enige inbreuk op de veiligheid of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw account dient u ons onmiddellijk op de hoogte te brengen.

U bevestigt dat u het wettelijke recht en de bekwaamheid heeft om deze Voorwaarden aan te gaan en u te onderwerpen aan alle wetten, regels en voorschriften (bijv. federale, nationale, plaatselijke en provinciale) die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten en uw Gebruikersinzendingen, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten en exportwetten.

Het is niet toegestaan om:

 • eender welke op veiligheid betrekking hebbende eigenschappen van onze Diensten of eigenschappen die het gebruik van eender welke Materialen en Gebruikersinzendingen verhinderen of beperken ofwel beperkingen opleggen inzake het gebruik van onze Diensten en de Materialen of Gebruikersinzendingen te omzeilen, buiten werking te stellen of hiermee op andere wijze te interfereren;
 • deel te nemen aan eender welke activiteit die interfereert met, of tot ontwrichting lijdt van onze Diensten (of de servers en netwerken die met onze Diensten zijn verbonden), inclusief door het versturen van wormen, virussen, spyware, malware of eender welke andere code van destructieve of ontwrichtende aard.
 • inhoud of code te injecteren of op andere wijze de manier waarop eender welk deel van onze Diensten wordt gereproduceerd of weergegeven in een gebruiker-browser of apparaat te wijzigen of ermee te interfereren;
 • om welke reden ook eender welk deel van onze Diensten te wisselen, wijzigen of veranderen;
 • eender welk type geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief, maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders”, of “offline readers” enz. die toegang nemen tot onze Diensten op een manier die meer verzoekberichten in een bepaald tijdsbestek naar onze servers sturen dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode zou kunnen produceren door gebruik te maken van een conventionele online webbrowser;
 • op eender welke andere wijze toegang nemen (of proberen toegang te nemen) tot onze Diensten en Gebruikersinzendingen door middel van andere dan de door ons verstrekte interface;
 • onze Diensten voor eender welke illegale activiteit of ongeoorloofd doel te gebruiken.

Gebruikersinzendingen

U bent verantwoordelijk voor eender welke inhoud die u inzendt, post of weergeeft (bijv. afbeeldingen, foto’s, tekeningen, audio, video, tekst, informatie, auteursrechtelijk werk, toepassingen, links, en andere communicaties, inhoud of materiaal) (collectief “Gebruikersinzendingen”), inclusief maar niet beperkt tot, eender welke schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk op auteursrecht, patent, handelsmerk, eigendomsrechten, of eender welke andere schade die voortvloeit uit een dergelijke inzending.

Uw inzendingen dienen te voldoen aan het volgende:

 • U mag geen beledigende, obscene, bedreigende, storende, lasterlijke, offensieve, gewelddadige, naakte, deels naakte, discriminerende, illegale, inbreuk makende, haatdragende, pornografisch of seksueel suggestieve Gebruikersinzendingen indienen via onze Diensten, dan wel Gebruikersinzendingen die gedrag kunnen aanmoedigen dat kan worden beschouwd als een criminele daad, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, eender welke wet overtreedt of anderszins ongepast is.
 • U mag geen advertenties, verzoeken of spamlinks die naar andere websites of individuen linken plaatsen zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.
 • U mag geen personen of instellingen belasteren, stalken, pesten, kwellen, vertolken of intimideren.
 • U mag geen valse verklaringen geven of misleidende uitspraken doen.
 • U mag geen persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie geven tenzij daar door ons specifiek om is verzocht (bijv. creditcardgegevens om een verkooptransactie via onze Diensten te voltooien).

Het was en blijft ons uitgangspunt geen ideeën, suggesties of materiaal anders dan die specifiek door ons van u gevraagd te accepteren. Enige informatie die u ons stuurt wordt beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk of niet uw eigendom. Onze Diensten kunnen nu of in de toekomst Gebruikersinzendingen en hosting, delen en/of publicatie van dergelijke Gebruikersinzendingen toestaan. Geen enkele Gebruikersinzending, al dan niet gepubliceerd, is vertrouwelijk. U erkent tevens dat het internet kan zijn blootgesteld aan inbreuk op veiligheid en dat het indienen van Gebruikersinzendingen of andere informatie niet gegarandeerd veilig is.

U behoudt alle eigendomsrechten van uw Gebruikersinzendingen. Door het indienen van Gebruikersinzendingen verleent u ons automatisch (of garandeert dat de eigenaar van dergelijke informatie en materiaal ons uitdrukkelijk verleent) een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt recht en licentie om dergelijke informatie en materiaal (geheel of gedeeltelijk en voor eender welk doel) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te verzenden en distribueren en/of het in ander werk op te nemen in eender welke vorm, media of nu bekende of in de toekomst ontwikkelde technologie. U stemt er ook ermee in, dat het ons vrij staat eender welk idee, concept, knowhow of technieken die u ons stuurt voor eender welk doel te gebruiken.

Wij behouden het recht voor naar eigen goeddunken te bepalen of Gebruikersinzendingen toepasselijk zijn en in overeenstemming met deze Voorwaarden om redenen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdreven lengte. Wij kunnen, maar hebben niet de plicht, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, Gebruikersinzendingen verwijderen, bewerken, blokkeren en/of controleren of de toegang van de gebruiker beëindigen, omdat hij/zij dergelijk materiaal in overtreding met deze Voorwaarden heeft ingezonden.

Deze site kan een “live chat”-functie in overweging nemen. In dat geval wordt elke communicatie die u doet of inhoud die u inzendt via de live chat-functie beschouwd als een “Gebruikersinzending”. In het bijzonder garanderen wij geen enkele vertrouwelijkheid met betrekking tot eender welke live chat.

Inhoud van derden en gelinkte websites

Als u van onze Diensten gebruik maakt, kunt u onderhevig zijn aan Gebruikersinzendingen die zijn ingezonden, gepost of weergegeven door gebruikers van diverse bronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid, of intellectueel eigendomsrechten van dergelijke door gebruikers geposte inhoud. U gaat ermee akkoord af te zien van eender welk daarmee verbonden wettelijke of billijke recht of middelen die u tegen ons heeft of kan hebben voor zover de wet dit toestaat.

Wij kunnen u voorzien van links naar andere, onafhankelijke websites van derden (“gelinkte websites”) om het gemakkelijker te maken voor u. Als u deze links gebruikt doet u dat op eigen risico. Wij hebben geen controle over, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, diensten, privacybeleid, gebruiksvoorwaarden of gebruik van websites van derden. Integratie van dergelijke inhoud en links impliceert niet onze promotie of goedkeuring hiervan (met inbegrip van de weergegeven informatie of materialen of eender welk product en dienst als beschreven op de gelinkte websites), onze connectie of associatie met dergelijke inhoud en links, of dat eender welke gelinkte website toestemming heeft eender welk handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrecht van Vertiv, zijn dochterondernemingen of verbonden bedrijven te gebruiken. Wij zullen geen partij zijn bij of op eender welke wijze verantwoordelijk zijn voor controle van eender welke transactie tussen u en externe leveranciers van producten en diensten. Uw correspondentie en zakelijke transacties met derden gevonden via onze Diensten zijn uitsluitend tussen u en derden.

Disclaimer​

Onze Diensten, met inbegrip van, zonder beperkingen, de websites, Materialen, Gebruikersinzendingen, eender welk product of dienst beschikbaar via onze Diensten en alle informatie, software, faciliteiten, diensten, aanverwante communicaties en andere inhoud daarin, worden verstrekt op “zoals is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten” basis. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, vrijwaren wij ons van alle protesten en garanties, expliciet of impliciet, van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: garanties van verkoopbaarheid; niet-inbreuk; geschiktheid voor bepaalde doeleinden; garanties voortvloeiend uit handelsverloop of prestatieverloop; de nauwkeurigheid; betrouwbaarheid, bruikbaarheid, of volledigheid van eender welke informatie begrepen in onze Diensten; dat toegang tot onze Diensten ononderbroken of foutvrij zal zijn; en dat onze Diensten veilig zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard ook veroorzaakt door gebruik van onze Diensten, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden, of eender welke andere computer software of abnormaliteit die uw computer hardware, software, geheugen of enige ander eigendom van u of anderen kunnen infecteren, aantasten of beschadigen ten gevolge van uw toegang tot of gebruik van onze Diensten.

Wij vrijwaren ons van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tegen elke persoon of entiteit voor eender welk verlies, schade (dan wel werkelijk, als gevolg van, punitief of anderszins), letsel, vordering, aansprakelijkheid of enige andere oorzaak van eender welke soort of aard gebaseerd op of als gevolg van eender welke materialen, inhoud, Gebruikersinzendingen of producten of diensten als geadverteerd of aangeboden door derden via onze diensten of aanbevolen in eender welke banner of andere advertentie.

Beperking van aansprakelijkheid

U verklaart de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het gebruik van onze Diensten. Onder geen enkel beding zullen wij, onze leveranciers of andere derden vernoemd in of betrokken bij het creëren, produceren of leveren van onze Diensten aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte, speciale, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van zonder beperking, gemaakte kosten en uitgaven van enige aard, winstderving, verlies van data of programma’s, en zakelijke onderbreking) voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van, gebrek aan gebruiksmogelijkheden of resultaat van gebruik van onze Diensten, of eender welke materialen opgenomen in enige of alle dergelijke Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot diegene veroorzaakt door of resulterend uit falende prestaties; fouten; verzuim; linken naar gelinkte websites; onderbreking; verwijderen; defecten; vertragingen in de werking of verzending; computer virussen; storingen op de communicatielijn; of vernietiging, onbevoegde toegang tot, wijziging van, of gebruik van enige computer of systeem), hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, of eender welke andere wettelijke theorie en of wij al dan niet op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Wij dragen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige daad, verzuim of gedrag van eender welke gebruiker of derden, met inbegrip van Gebruikersinzendingen en gelinkte websites. De maximale, totale aansprakelijkheid van Vertiv en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en onze bestuurders, directeuren, aandeelhouders, voorafgaande en toekomstige eigenaren, werknemers en vertegenwoordigers tegen u voor eender welke vordering onder deze voorwaarden, hetzij door contract, onrechtmatige daad of anderszins, bedraagt $ 100. Indien u ontevreden bent met enige van de Materialen begrepen in onze Diensten, of met enige van deze Voorwaarden, is uw enige en exclusieve middel het staken van toegang nemen tot en gebruikmaken van onze Diensten.

Door toegang te nemen tot onze Diensten begrijpt u dat u mogelijk afziet van rechten met betrekking tot vorderingen die op dit moment onbekend of onvermoed zijn en in overeenstemming met een dergelijk afzien van rechten erkent u dat u de voordelen van paragraaf 1542 van het burgerlijk wetboek van de staat Californië en enige gelijkluidende wet van eender welke staat of territorium van de VS en zoals hieronder beschreven, heeft gelezen, begrepen en daar bij deze uitdrukkelijk afstand van doet: “een algemene ontheffing geldt niet voor vorderingen waarvan de eiser het bestaan in zijn voordeel niet kent of vermoedt ten tijde van de uitvoering van de ontheffing, die, indien bij hem bekend, zijn schikking met de schuldenaar materieel zou hebben beïnvloed.”

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met de vrijwaring, verdediging en het schadeloos stellen van ons, onze bestuurders, directeuren, aandeelhouders, voorafgaande en toekomstige eigenaren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen van eender welke eisen, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen en kosten (met inbegrip van advocaatkosten) gemaakt tegen Vertiv door eender welke derde partij ten gevolge van of in verbinding met: (i) uw Gebruikersinzending of uw gebruik van of toegang tot onze Diensten; (ii) uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden; (iii) uw schending of vermeende schending van rechten van derden, met inbegrip van zonder beperking van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacyrecht; (iv) uw schending of vermeende schending van eender welke wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen of bevelen; (v) eender welke bewering als zou uw Gebruikersinzending schade hebben berokkend aan derden; of (vi) eender welke onjuiste voorstelling van uw kant. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle van eender welke zaak onderworpen aan schadeloosstelling en verdediging door u op ons te nemen en u zult in geen geval enige vordering vereffenen zonder onze voorafgaande, schriftelijke goedkeuring. U zult volledig meewerken zoals door ons wordt vereist van de verdediging tegen eender welke vordering. Deze verplichting ter verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht nadat deze Voorwaarden zijn opgeheven en uw gebruik van onze Diensten is beëindigd.

Toekomstgerichte verklaringen

De Materialen in onze Diensten kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd kunnen zijn op veronderstellingen betreffende verrichtingen, toekomstige resultaten en vooruitzichten van Vertiv. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en zijn onderhevig aan risico en onzekerheid.

In verband met de “safe harbor”-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995, geven wij de volgende waarschuwende verklaring die belangrijke economische, politieke en technische factoren identificeert die er onder andere voor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van deze zoals uiteengezet of vermoed in toekomstgerichte verklaringen en gerelateerde veronderstellingen. Dergelijke factoren omvatten de volgende: (1) veranderingen in het huidige en toekomstige zakelijke klimaat, met inbegrip van rentevoeten en kapitaal- en consumentenbestedingen; (2) concurrentiefactoren en reacties van onze concurrenten op onze activiteiten; (3) succesvolle ontwikkeling en marktintroducties van verwachte producten; (4) wijzigingen in wetten en reglementen van de overheid, met inbegrip van belastingen; (5) instabiele regeringen en zakelijke voorwaarden in opkomende economieën; (6) voortduren van het gunstige klimaat voor het doen van overnames in binnen- en buitenland, met inbegrip van regelgevende vereisten en marktwaarden van kandidaten.

Wijzigingen in en opheffing van de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor deze Voorwaarden, naar eigen goeddunken, te allen tijde aan te passen en enige vergissing of verzuim in eender welk gedeelte van onze Diensten en Materialen te corrigeren, en zullen updates op deze website publiceren met een nieuwe ingangsdatum. Materialen kunnen ook te allen tijde worden gewijzigd, aangepast, toegevoegd of verwijderd en bijgewerkt zonder kennisgeving; wij zijn echter niet verplicht de Materialen bij te werken. Wij kunnen ook te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de producten, diensten, programma’s of prijzen (indien van toepassing) zoals beschreven in onze Diensten. Uw voortgezet gebruik van onze Diensten na eender welke wijziging die wij in onze Diensten doorvoeren zal worden beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. U dient van tijd tot tijd deze Voorwaarden opnieuw te raadplegen om de dan geldende Voorwaarden door te nemen daar deze bindend zijn voor u.

Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u toegang blijft houden tot en blijft gebruikmaken van onze Diensten, of totdat zij worden opgeheven in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden. Te allen tijde kunnen wij (i) uw rechten tot toegang of gebruik van onze Diensten opschorten of opheffen; of (ii) deze Voorwaarden tegenover u opheffen indien wij van mening zijn dat u enige andere gebruiker heeft beperkt of verhinderd onze Diensten te gebruiken of ervan te profiteren of op enige andere wijze onze Diensten onder schending van deze Voorwaarden heeft gebruikt. Bij opheffing van deze Voorwaarden eindigt automatisch uw recht om onze Diensten te gebruiken en u dient onmiddellijk eender welke gedownloade of afgedrukte Materialen te vernietigen.

Toepasselijk recht en arbitrage

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Missouri, VS, zonder dat de principes van wetsconflicten of het VN-verdrag van 1980 betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen daarbij van toepassing zijn. Eender welke vordering of geschil tussen u en Vertiv die/dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit onze Diensten zal exclusief worden beslecht door bindende, individuele arbitrage in de staat Missouri, VS. U gaat ermee akkoord dat geschillen tussen u en Vertiv door bindende arbitrage worden beslecht en u ziet af van uw recht op deelname in collectieve rechtszaken of collectieve arbitrage. In het geval dat bindende arbitrage niet kan worden uitgevoerd, stemt u toe in de exclusieve jurisdictie van de staat Missouri, VS, voor de beslechting van eender welk geschil. Eender welke grond voor een rechtshandeling die u mocht hebben in verband met gebruik van onze Diensten dient te worden aangevangen binnen zes (6) maanden nadat de vordering of grond voor rechtshandeling zich voordoet.

Gehele overeenkomst en ongeldigheid waar verboden

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Vertiv en u met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Indien eender welke bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de resterende bepalingen van deze Voorwaarden, die ten volle van kracht zullen blijven.

Onze verplichtingen en verantwoordelijkheid betreffende onze producten en diensten zijn uitsluitend onderhevig aan onze voorwaarden en condities voor verkoop of licentie waaronder dergelijke producten en diensten worden verkocht of in licentie gegeven.

Wij beweren niet dat de Materialen in onze Diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe is verboden in gebieden waar hun inhoud illegaal is. Indien u toegang neemt tot onze Diensten buiten de staat Missouri bent u verantwoordelijk voor het nakomen van alle toepasselijke, plaatselijke wetten. U mag onze Diensten niet gebruiken of informatie en materialen exporteren in strijd met de exportwetten van de Verenigde Staten of eender welk ander land.

www.VertivCo.com wordt beheerd door Vertiv vanuit onze vestiging in de Verenigde Staten en gehost op servers in de Verenigde Staten; andere Vertiv-sites kunnen worden beheerd en geëxploiteerd vanuit meerdere locaties buiten de Verenigde Staten. Materialen gepubliceerd op een site of anderszins begrepen in onze Diensten kunnen refereren naar producten, programma’s of diensten die niet uw land beschikbaar zijn.
INVESTORS
Overzicht

Taal & locatie