The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Investors

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Filary etyki i zgodności z przepisami Vertiv

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi normami etycznymi poprzez realizację podstawowych wartości Vertiv.

Podstawowe wartości

 • Postępuj jak właściciel naszej firmy

 • Bądź pozytywnie nastawiony do współpracowników

 • Angażuj się w swoją pracę

 • Stawiaj sobie cele rozwojowe

 • Wyprzedzaj potrzeby klienta

 • Pracuj zespołowo

 • Ucz się na własnych błędach

 • Rozmawiaj z ludźmi, a nie o nich

 • Buduj środowisko motywujące innych do pracy

Kodeks Etyki Vertiv zawiera wytyczne prowadzenia działalności dla wszystkich pracowników i kierownictwa. Kodeks zawiera wytyczne dotyczące działań i zachowań każdego pracownika Vertiv i kładzie nacisk na szczerość oraz uczciwość w relacji z naszymi partnerami. Do obowiązków każdego pracownika należy zapoznanie się, zrozumienie i przestrzeganie Kodeksu. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich spółek zależnych Vertiv oraz podmiotów zewnętrznych współpracujących z Vertiv lub świadczących usługi w naszym imieniu.

Kodeks Etyki (PDF – angielski)

Pracownicy: Zgłoś naruszenie etyki

Rob Johnson
Dyrektor generalny Vertiv
Quote sign

W Vertiv dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi normami etycznymi.

Zawsze postępujemy z poszanowaniem naszych współpracowników, klientów oraz społeczności, w których działamy. Podstawowe wartości zawarte są w Kodeksie Etyki Vertiv. Kodeks określa nasze relacje ze wszystkimi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Zawiera wytyczne prowadzenia działalności przez pracowników i kierownictwo Vertiv. Omawia działania i zachowania każdego pracownika Vertiv kładąc nacisk na szczerość oraz uczciwość w relacji z naszymi partnerami.

Quote sign

Przeciwdziałanie korupcji

Vertiv ustanowił wewnętrzne polityki i kontrole zobowiązujące wszystkich pracowników i kierownictwo do przestrzegania amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjskiej Ustawy o łapownictwie oraz brazylijskiej Ustawy antykorupcyjnej (Ustawa nr 12,846) oraz odpowiednich przepisów antykorupcyjnych w krajach, w których prowadzimy działalność. Zabrania się pracownikom i kierownictwu Vertiv, bezpośrednio lub pośrednio, oferować, wręczać, żądać lub otrzymywać, pod żadnym pozorem, jakiekolwiek łapówki lub inne korzyści finansowe o dowolnej wartości od jakiejkolwiek osoby lub organizacji, a zwłaszcza agencji rządowych, urzędników rządowych i firm prywatnych lub ich pracowników. Zakaz ten obowiązuje na całym świecie, bez wyjątków dla obowiązujących zwyczajów, lokalnych praktyk lub warunków konkurencyjnych. Dodatkowo, zakaz ten dotyczy zarówno każdej osoby, jak i firmy działającej w imieniu Vertiv, takiej jak agenci sprzedaży, dystrybutorzy, przedstawiciele, dostawcy usług, podwykonawcy, dostawcy oraz partnerzy joint venture.

Uczciwa konkurencja

Vertiv odnosi sukcesy dzięki swoim pracownikom i kierownictwu, którzy postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i kierują się podstawowymi wartościami Vertiv. Przedstawiciele Vertiv nie mogą:

 • omawiać bezpośrednio z konkurencją Vertiv jakichkolwiek informacji dotyczących cen lub produktów, takich jak koszty produkcji, wydajność produkcji, mapy drogowe produktów, praktyki przetargowe lub jakichkolwiek niepublicznych informacji handlowych Vertiv;
 • korzystać z jakichkolwiek nieprawidłowych środków w celu pozyskania poufnych informacji lub tajemnic handlowych konkurencji;
 • świadomie wykorzystywać poufne informacje lub tajemnice handlowe konkurencji bez wyraźnej pisemnej zgodny od takiego konkurenta;
 • korzystać z negatywnych technik sprzedaży, takich jak dyskredytowanie konkurentów za pomocą fałszywych informacji; lub
 • wykorzystywać taktyki, takie jak sprzedaż poniżej kosztów, w celu wyeliminowania konkurencji na rynkach, na których Vertiv jest liderem.
Scott Hovey
Dyrektor ds. zgodności
Quote sign

Vertiv zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy, odpowiedzialny oraz zgodnie z przepisami kraju, w którym działamy.

Wymagamy przestrzegania uczciwych i etycznych praktyk biznesowych od naszych pracowaników i kierownictwa, a także dystrybutorów, przedstawicieli i partnerów na całym świecie.

Quote sign

Kodeks postępowania dostawcy

Vertiv oczekuje od dostawców, że będą szerzyć jego wartości i zasady, będą na bieżąco z technologią, będą działać uczciwie oraz szanować ludzi i środowisko. Takie działania odzwierciedlają priorytety Vertiv. Dzięki temu współpracujemy wyłącznie z z najlepszymi partnerami, którzy postępują zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej oraz szczerze i uczciwie .

Vertiv opracował Kodeks postępowania dostawcy i oczekuje, że każdy dostawca będzie przestrzegać określonych w nim zasad. Vertiv może zakończyć współpracę z dostawcą, który nie przestrzega Kodeksu postępowania dostawcy.

Kodeks postępowania dostawcy (PDF – angielski)

Działania na rzecz zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi

Vertiv zobowiązuje się do przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących zatrudnienia w krajach, w których prowadzi działalność i nie korzysta z pracy przymusowej przymusowych oraz nie uczestniczy w handlu ludźmi. Zasady Vertiv sprzeciwiają się jakiejkolwiek formy przymusowej, pod zamknięciem lub niewolniczej pracy. Vertiv zakazuje swoim dostawcom korzystania z takich form pracy.

Oświadczenie dotyczące działań na rzecz zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi (PDF – angielski)

Minerały z obszarów objętych konfliktami zbrojnymi

Vertiv wspiera działania na rzecz położenia kresu ludzkim cierpieniom i negatywnego wpływu na środowisko naturalne związanym z górnictwem w Demokratycznej Republice Konga i krajach sąsiednich. Śledzenie pochodzenia surowców mineralnych w globalnej sieci dostaw jest procesem złożonym i może być osiągnięte wyłącznie przy współpracy i wsparciu dużej liczby branż oraz interesariuszy.

Vertiv współpracuje z dostawcami i innymi interesariuszami w celu opracowania i wdrożenia zasad oraz systemu, który ograniczałby ryzyko stosowania w naszym łańcuchu dostaw minerałów z kopalni, które finansują lub wspierają grupy zbrojne na terenie Demokratycznej Republiki Kongo. Vertiv oczekuje również, że jego dostawcy nabywają minerały z odpowiedzialnych źródeł.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Vertiv szanuje ludzką godność oraz prawa człowieka i wymaga takiego postępowania od wszystkich dostawców i partnerów. Vertiv w pełni wspiera i dąży do przestrzegania zasad inicjatywy Powszechnej Deklaracji praw człowieka.

 • Nie akceptujemy pracy przymusowej, niewolniczej i pracy więźniów.
 • Przestrzegamy obowiązujących lokalnie przepisów dotyczących minimalnego wieku pracowników i nie korzystamy z pracy dzieci.
 • Chronimy naszych pracowników przed dyskryminującym, obraźliwym lub wrogim środowiskiem pracy.
 • Będziemy natychmiast badać wszelkie zgłoszenia dotyczące dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy i natychmiast podejmować działania naprawcze.
 • Zachęcamy pracowników, którzy zauważą lub doświadczą dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy do zgłaszania takiego zachowania kierownictwu lub za pośrednictwem gorącej linii działu Globalnej etyki Vertiv.
 • Nie dopuszczamy działań odwetowych w stosunku do pracowników, którzy w dobrej wierze zgłaszają zdarzenia dyskryminacji, molestowania lub przemocy w miejscu pracy.

Środowisko naturalne

Vertiv, w możliwe największym zakresie będzie unikać negatywnego wpływu na społeczność, a zwłaszcza oddziaływania na glebę, powietrze oraz wodę.

Wkład w promocję różnorodności

Vertiv to firma, która powstała z misją dostarczania rozwiązań dla krytycznych technologii. Rozwiązania te powstają często na skutek zderzenia różnych punktów widzenia i perspektyw. Dlatego wszystkim naszym działaniom towarzyszy duch integracji. Szeroki zasób doświadczeń, z jakich czerpiemy, sprawia że jesteśmy firmą różnorodną. Sprawia, że jesteśmy lepszą firmą.

Vertiv dokłada starań, aby stworzyć globalne miejsce pracy, które wspiera i promuje różnorodność, jest otwarte na integrację i pielęgnuje poszanowanie jednostki. Wierzymy, że zebranie w jednym miejscu bystrych, entuzjastycznie nastawionych i uzdolnionych ludzi pochodzących z różnych środowisk przyczynia się do rozwoju inwencji i wzrostu zaangażowania w zespole.

W rezultacie oferujemy aktywny program rekrutacji i zatrudniania na stanowiskach managerskich bez względu na płeć, czy pochodzenie. Chcemy być preferowanym pracodawcą w zakresie awansów, transferów, wynagrodzeń, świadczeń, doradztwa zawodowego, szkoleń sponsorowanych przez firmę, programów stypendialnych oraz socjalnych i rekreacyjnych dla naszych pracowników.

Polityka zapewniania równych szans zatrudnienia Vertiv gwarantuje brak dyskryminacji lub molestowania pracowników lub kandydatów na tle rasowym, koloru skóry, wyznawanej religii, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności, pochodzenia, statusu kombatanta ani w związku z innymi czynnikami stanowiącymi naruszenie obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Bezpieczeństwo i higieny pracy

Vertiv promuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla swoich pracowników na całym świecie i zachęca do podejmowania takich działań przez naszych dostawców.

James Blair
Dyrektor EHS, Vertiv EMEA
Quote sign

Funkcjonowanie wszechstronnego programu Odpowiedzialności społecznej biznesu jest dzisiaj koniecznością w każdym miejscu świata.

Ochrona udziałowców, pracowników, dostawców lub klientów oraz środowiska, w którym działamy, jest obowiązkiem.

Quote sign
INVESTORS

Język i lokalizacja